ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ราชบุรี

 

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงเรียนเบญจมราชาทิศ จ.ราชบุรี