Power-Point กลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ 2

เนื่องจากลูกค้าบุหรี่ทยอยกันเลิกสูบบุหรี่เพราะป่วยและตาย หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามโฆษณาบุหรี่ทุกรูปแบบ จึงทำให้บริษัทบุหรี่วางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการขายเพื่อให้สินค้าบุหรี่คงไว้ซึ่งยอดจำหน่ายที่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้เพราะสินค้าบุหรี่ สร้างผลกำไรมหาศาลให้แก่บริษัทบุหรี่