การใช้กระบวนการ "ดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ให้เลิกสูบบุหรี่