ถอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรุงเทพฯ 2

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 (กรุงเทพ ฯ) ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553 – 2554 มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ สพม. เขต 2 สมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวน 61 โรงเรียน  โดยโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูที่รับผิดชอบดำเนินงาน และมีคุณค่าต่อการดูแลเยาวชนให้มีค่านิยมไม่สูบบุหรี่

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้รวบรวมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ สพม. เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และจัดทำเป็นหนังสือถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ให้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักการศึกษา และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ