• ตั้งคณะทำงานด้านการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

  • ประกาศนโยบาย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” โดยผู้บริหารสถานศึกษา

  • ติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ในจุดที่เห็นเด่นชัด

  • ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในจุดต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงพาหนะของโรงเรียน

  • ประชาสัมพันธ์นโยบาย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ให้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

  • บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ ในรายวิชาต่างๆ และกิจกรรมนอกหลักสูตร

  • ส่งเสริมนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

  • ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

  • ขยายผลการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่สู่ผู้ปกครอง ของนักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน