ภายหลังจากที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการ “ขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร” จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ก็ได้ปรึกษาหารือในทีมคณะทำงานถึงกระบวนการ...

3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศูนย์เรียนรู้ พลังความรู้...สู่พลังสุขภาวะ" จัดโดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1lJsqIE

โพสเมื่อ 09 เม.ย. 57 12:08:49

2 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1ehJiGZ

โพสเมื่อ 09 เม.ย. 57 11:42:13

1 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1kpvQDj

โพสเมื่อ 09 เม.ย. 57 11:37:35

29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด  http://on.fb.me/R222zY

โพสเมื่อ 09 เม.ย. 57 11:26:37

28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 6 (อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม และ อ.กัลยาณิวัฒนา) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/PPvbxm

โพสเมื่อ 09 เม.ย. 57 11:14:55

26 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (อ.เมือง อ.สันกำแพง อ.แม่ออน อ.ดอยสะเก็ด) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1lP8WF8

โพสเมื่อ 09 เม.ย. 57 10:53:19

24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง อ.ไชยปราการ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/OAFfsL

โพสเมื่อ 09 เม.ย. 57 10:51:13

22 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย - พะเยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 67 คน ณ ห้องประชุมโรงแรม TEAK GARDENS RESORT อ.เมือง จ.เชียงราย :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1qfPGA6

โพสเมื่อ 08 เม.ย. 57 16:48:37

18-19 มีนาคม 2557
จัดอบรมพัฒนาสักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 โรงเรียน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1ioCym0

โพสเมื่อ 08 เม.ย. 57 16:05:23

14-16 มีนาคม 2557 
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ ชลบุรี และระยอง เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1qfK2xU

โพสเมื่อ 08 เม.ย. 57 15:53:02
ถาม :: บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร ตอบ :: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นยาสูบชนิดใหม่ ที่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินเหลว ที่ระ...
บารากู่ไฟฟ้าคืออะไร บารากู่ไฟฟ้าเป็นชื่อเรียกอุปกรณ์เลียนแบบการสูบบุหรี่ชนิดใหม่ มีลักษณะเป็นแท่ง...
เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิ...
หลากหลายคุณลักษณะผู้นำควบคุมยาสูบ 1. ผู้นำวิสัยทัศน์ - ยกระดับโลกทัศน์ของผู้อื่น - ตั้งเป้าหมาย...
แม้จะผ่านพ้น "วันงดสูบบุหรี่โลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีไปแล้ว แต่ยังไม่อยากให้ลืมเลือน ...
เนื่องจากองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้ได้กำหน...
<< อ่านทั้งหมด >>