“ฐานเรียนรู้เรื่องบุหรี่” โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี

 

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6  มีนักเรียนกว่า 1,200  คน โดยโรงเรียนมุ่งเน้นดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

แม้ว่าที่โรงเรียนไม่เคยปรากฏปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน แต่นักเรียนมีโอกาสพบเห็นการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น กลุ่มคนทำงานในชุมชน รวมถึงการที่ร้านค้าใกล้โรงเรียนยังคงจำหน่ายบุหรี่อย่างเสรี ทำให้นักเรียนยังคงพบเห็นภาพของการสูบบุหรี่อยู่เป็นประจำ จนกลายเป็นภาพชินตา และอาจกลายเป็นพฤติกรรมของนักเรียนในอนาคตต่อไปได้ ครูสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์ ในฐานะครูฝ่ายปกครองและผู้ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดภายในโรงเรียนได้ดำเนินการได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้นักเรียนริเริ่มทดลองการสูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการใช้สารเสพติดชนิดอื่นไปในตัว 

ครูสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์ จึงได้นำแนวคิดที่ได้รับจากการอบรมในโครงการ “การเรียนการสอนเรื่องบุหรี่ภายในสถานศึกษา”  ซึ่งจัดโดยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. มาปรับใช้ในการดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โดยหยิบยกเรื่องพิษภัยของบุหรี่ขึ้นมาเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่ายาเสพติดอื่น ๆ  โดยใช้กระบวนการฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐาน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจฐานการทดลองการสูบบุหรี่จากขวดน้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ทดลองด้วยตนเอง เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการสูบบุหรี่เพียงแค่มวนเดียว จะส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ นอกจากนี้ ในฐานการเรียนรู้อื่น ๆ  อาทิ การระบายภาพปากที่เกิดจากการสูบบุหรี่ลงบนผ้าปิดปาก  การต่อจิ๊กซอว์โทษของบุหรี่  คำถาม–คำตอบ เรื่องของบุหรี่ และการแสดงละครสั้นเรื่อง ปากไม่ว่าง ล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานร่วมด้วยทั้งสิ้น

ฐานการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการนำร่องที่จะจัดขึ้นในทุกปีการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และจะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่สนใจ