รวมพลัง “ครูพิษณุโลก” ช่วยลดเด็กติดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดการอบรม เปิดเผยว่า  โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์มหภาค สสส. ด้านข้อมูลเฝ้าระวังและการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนระดับชาติและท้องถิ่น (Child Watch) สถาบันรามจิตติ  พบว่า อัตราการสูบของเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็นร้อยละ 7.63  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ 10.40  ระดับอาชีวะศึกษา ร้อยละ18.47  และระดับอุดมศึกษา  27.87  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการสูบทั่วประเทศทั้งนี้เครือข่ายครูสามารถช่วยดำเนินการจัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ และช่วยรณรงค์ปกป้องเด็กจากการเสพติดบุหรี่ได้  ซึ่งหากเราปล่อยให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุยังน้อย พวกเขาจะกลายเป็นผู้ติดบุหรี่ในระยะยาวที่ทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ยากยิ่งขึ้น

นายบุญธรรม  กล่าวเพิ่มเติมว่า  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินโครงการจังหวัดพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า  ตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมา  ด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการรณรงค์ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า ให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศึกษา มีนโยบายสำคัญในการจัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญมากในการรณรงค์ให้จัดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนในเมือง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกมากกว่า 120 คน  โดยคาดหวังว่าเครือข่ายครูกลุ่มนี้จะช่วยปกปกป้องเด็กในจังหวัดพิษณุโลกจากการสูบบุหรี่ได้ในอนาคต